׳המחנך הרגשי׳ – מודל לפיתוח יכולות רגשיות בקרב מורים

׳המחנך הרגשי׳ – מודל לפיתוח יכולות רגשיות בקרב מורים

The "sensitive educator":
A model for developing teachers' emotional capabilities

תקציר

מחקרים רבים מצביעים על התפקיד המכריע של יכולות רגשיות בקידום תהליכים לימודיים בקרב תלמידים. כן גוברת ההכרה כי יכולות רגשיות אלו תורמות להתפתחותו האישית והחברתית של התלמיד. למורים תרומה מכרעת בהתפתחותן של יכולות אלו במסגרת הבית ספרית. לצד האחריות לפתח יכולות אקדמיות ולהקנות ידע, הם נדרשים ליצור סביבה חינוכית המעודדת ומאפשרת קיום של תהליכים רגשיים. כדי לקיים סביבות חינוכיות שכאלה נדרש המורה להפגין רמת אינטליגנציה רגשית גבוהה, תחושת מסוגלות עצמית רגשית גבוהה ויכולת להביע אמפתיה. על בסיס מודל היכולת של אינטליגנציה רגשית שפיתחו מאייר וסלוביי ) ,)Mayer & Salovey, 1997 הועברה למורים השתלמות בת 56 שעות במטרה לשפר ולהעצים את יכולותיהם הרגשיות. דרך התנסות, תאוריה ותיאורי מקרה הרחיבו המורים את יכולתם לזהות, להבין ולווסת רגש וכן להשתמש בו בסיטואציות חינוכיות. ממצאי המחקר מעידים על עלייה ניכרת מובהקת ברמת האינטליגנציה הרגשית הכללית, במסוגלות העצמית הרגשית הכללית ובמרכיבי האמפתיה, לצד ירידה במרכיב הלחץ האישי בסוף ההשתלמות בהשוואה לרמתו בתחילתה. ממצאים נוספים העידו על קשר בין המשתנים, על הבנת המורים את חשיבותם של תהליכים רגשיים בעבודתם החינוכית ועל הגברת מודעותם לתהליכים אלה.

Abstract

This paper presents a psycho-educational training model for future teachers in an academic college in Israel. The model was developed and studied by the authors of this paper in an attempt to address educators' growing needs to practice and implement "emotionally intelligent" learning environments. The study is based on the mixed methods research technique, exploring future teachers' emotional intelligence and empathy, as well as on reflective diaries and reflective final projects. Findings indicated an increase in emotional intelligence and empathic concern at the end of the course. Further regression indicated that both the expression and the regulation of emotions predicted empathy at the end of the course. Participants' reflective diaries indicated an increase in introspection, emotional awareness, emotional regulation, and understanding others.

הורדת קובץ המאמר
תפריט