״כשיהיה להם פה טוב הם ילמדו": שיח מורות על מוטיבציה של תלמידים

״כשיהיה להם פה טוב הם ילמדו": שיח מורות על מוטיבציה של תלמידים

Teachers' Discourse on Students' Motivation

תקציר

למידה מקצועית של מורות בנושא המוטיבציה של תלמידים יכולה לשפר הן את ההוראה שלהן והן את הלמידה של תלמידיהן. מחקר זה נועד לקדם את ההבנה על שיח מורות בקהילות למידה מקצועיות כזירה ללמידה בנושא המוטיבציה. המחקר בוחן באיזו מידה )תדירות והיקף( המורות משוחחות על נושא זה במפגשי הקהילות המקצועיות, על אילו היבטים של המוטיבציה הן נוטות לדבר והאם באופן ספציפי או כללי. מממצאי המחקר עולה כי מורות אכן מדברות על המוטיבציה של תלמידים ללמידה במפגשי הקהילות המקצועיות. המורות מזהות מוטיבציה בעיקר על פי מעורבות התנהגותית. הן נוטות לנתח גורמים חיצוניים לתלמידים המשפיעים על המוטיבציה שלהם, ובפרט פרקטיקות ההוראה, וממעטות לדון בגורמים פנימיים שיכולים להשפיע על המוטיבציה של התלמידים, כגון מטרות הלמידה. נוסף על כך, נמצא שמורות נוטות לדבר על מוטיבציה באופן קונקרטי ומעשי. בניגוד למחקרים קודמים שבחנו התייחסות של מורות למוטיבציה של תלמידים באמצעות ראיונות ושאלונים, מחקר זה נערך באמצעות תצפית בשיח מורות נטורליסטי, ומתוך כך הוא מבקש לתרום להבנה של האפשרויות והמגבלות בשיח מורות כזה בכל הנוגע ללמידה המקצועית בנושא המוטיבציה.

Abstract

Teacher's professional learning about student motivation can improve their teaching and their students' learning. To promote the understanding of teacher discourse in professional communities as a setting for teachers' learning about motivation, this study is an examination of the degree (frequency and scope) to which teachers talk about motivation in professional community meetings, which aspects of motivation they consider, and whether they discuss them specifically or generally. The results show that in their community meetings, teachers discuss students' motivation to learn. They describe motivation mostly via behavioral engagement, tend to analyze external factors that influence student motivation, in particular instructional practices, and seldom discuss factors internal to students (e.g., goals) that can affect their motivation. Furthermore, teachers tend to talk about motivation concretely and pragmatically. While previous studies of teachers' perceptions of students' motivation have used interviews and questionnaires, this study characterized teacher discourse through observation of naturalistic discourse, thus contributing to an understanding of the affordances and constraints of such discourse as a basis for professional teachers' learning about motivation.

הורדת קובץ המאמר
תפריט