התמחות מתוקשבת לעומת התמחות פנים אל פנים בשלב הכניסה להוראה

התמחות מתוקשבת לעומת התמחות פנים אל פנים בשלב הכניסה להוראה

Online workshop versus "face-to-face" workshop during the induction phase

תקציר

מאמר זה מתמקד בהשוואה בין התמחות מתוקשבת לבין התמחות "פנים אל פנים" בשלב הכניסה להוראה. מטרת המאמר היא לבחון את עמדותיהם של מתמחים בהוראה – כאלה המשתתפים בסדנאות מתוקשבות, בסדנאות מתוקשבות חלקית או בסדנאות לא מתוקשבות – באשר להתמחות מתוקשבת, לעמוד על התרומה שהם מפיקים מן הסדנה ולזהות את ההשלכות הרלוונטיות להשתלבות בהוראה ולאופי ההכשרה הנדרשת. במחקר זה חולקו שאלונים ל-251 מתמחים. מהממצאים עולה כי קיים קשר בין סוג הסדנה לבין סוג התרומה שלה למתמחים (רגשית, פדגוגית, פרקטית). כמו כן סוג הסדנה שהמתמחים משתתפים בה משפיע על ההבדלים ביניהם בתפיסת מטרות הסדנה, תפקיד המנחה והרכיבים החשובים בסדנה. הממצאים מראים כי חשוב מאוד לדון בסוג ההכשרה הניתנת למתמחים בהוראה בעידן הטכנולוגי-דיגיטלי ובהשפעתה על איכות ההוראה בישראל.

Abstract

"This article focuses on a comparison between an online workshop and a "face-to-face workshop at the induction phase. The aim of this article is to examine the ,attitudes of teacher interns participating in online workshops, hybrid workshops and face-to-face workshops to e-learning, to understand the workshop's contribution to them, and to identify the relevant implications for integration into teaching and the nature of training required. In the study described in this paper, questionnaires were distributed to 251 interns. The findings indicate a connection between the type of workshop and the type of contribution (emotional, pedagogical, practical) to its participants. In addition, the type of workshop in which the interns participate influences the differences between ,them in understanding the objectives of the workshop, the role of the facilitator and the important components of the workshop. The findings show that it is very important to discuss the type of training given to trainee teachers in the digital .technological era, and its impact on the quality of teaching in Israel

הורדת קובץ המאמר
תפריט