התפתחות ייצוגי הזהות של סגל ההוראה בתהליך האקדמיזציה של המכללות

התפתחות ייצוגי הזהות של סגל ההוראה בתהליך האקדמיזציה של המכללות

Development of teachers ׳ identity representations in the
process of academic accreditation for colleges

תקציר

כחלק מתהליך האקדמיזציה במוסדות להכשרת מורים, תהליך שביטויו הפורמלי הוא מעבר מסמינרים לחינוך למכללות אקדמיות, נדרשים מורי המורים לאמץ זהות של חוקרים, וזאת בדומה למרצים במוסדות אחרים להשכלה גבוהה. במחקר המתואר במאמר זה נבחנו הייצוגים החברתיים הרווחים בקרב מורי מכללה אקדמית בקשר לזהותם כמורים חוקרים. כמו כן נבחן אופן עיגונם של הייצוגים החברתיים כמורים חוקרים בפרקטיקות העבודה של מורי המורים במכללה. כפועל יוצא מהדרישה לעסוק במחקר גם נבחן באיזה אופן, לפי תפיסתם של מורי המורים, המכללה מסייעת להם או מקשה עליהם בתהליך השינוי. מהמחקר עולה כי קיימות שלוש דרכי התמודדות של מורי המורים עם תהליך השינוי: )א( שימור הזהות הקודמת, כפי שמבטא הייצוג ההגמוני הישן, לפיו מורי המורים במכללה עוסקים רק בהוראה; )ב( שילוב קבוצתי בין הוראה למחקר. שילוב כזה מתקיים במסגרת קבוצה דיסציפלינרית מקצועית באמצעות עריכת מחקרים משותפים העוסקים גם בתחום ההוראה של מורי המורים. זהות ה"חוקר" של מורים אלה היא חלק מזהותם כחברי המסלול שהם מלמדים בו; )ג( גיבוש זהות עצמאית של מורה וחוקר באמצעות עריכת מחקרים אישיים שאינם עוסקים בהכרח רק בהוראה במכללה. הממצאים מראים כי על מנת שהייצוג ההגמוני החדש של מורה חוקר יהיה חלק מייצוגי זהותו האישית, יש לפתח סביבת עבודה אשר תתמוך בתרבות המחקר במכללה ותסייע למורי המורים בהתאם לאישיותם ולדרכי עבודתם. בחינת שאלות המחקר מנקודת המבט של תאוריית הייצוגים החברתיים מקורה בהבנה שהתפתחות הזהות 'מורה וחוקר' היא תהליך חברתי המתעצב תוך כדי שיח מתמיד בתוך קבוצת העמיתים.

Abstract

The study employs a Social Representation Theory perspective in order to examine how college teachers deal with the transition to academic accreditation and the requirement to combine teaching with research. Central to the study is the question of how their pedagogical identities clash or conflate with their research identities. Utilizing a focus group methodology, the minutes of discussions regarding the question of teachers ׳ identity were collected and analyzed in accordance with the typology of old hegemonic representations, emancipated representations, polemical representations, and new hegemonic representations developed by Moscovici (1988). The findings reveal that while the old hegemonic representation has almost completely disappeared from the social discourse, there is still evidence of a defensive polemical discourse that attributes difficulties to external factors. It was found that teamwork enables teachers to overcome the difficulty in the transition from the limited identity of a teacher to the expanded identity of a teacher-researcher. It was also found that the new hegemonic representation is prominently connected to the college and is internalized as a requirement of the organization. The conclusions emerging from the study are that the process of academic accreditation undergone by the college faculty mandates the active assistance of the organization as regards training in research methods, obtaining resources, and receiving appreciation and support. Additionally, it seems that teamwork in research helps some teachers to conflate the two identities. From the perspective of the Social Representation Theory, the development of the teacher-researcher ׳s identity is essentially a social process and is constructed in a constant discourse within the peer groups.

הורדת קובץ המאמר
תפריט