דפים 45

מאי 2007

דבר המערכת

דבר המערכת יוצא לאור כאשר הדיה של שביתת המורים הגדולה עדיין לא שקטו ובצלה של דפים 45השביתה באקדמיה. השביתה הייתה תולדה של מצוקה אמתית, של חוסר אמון בהבטחות, בסיכומים בעל פה ובהסכמות לא מפורטות. אך במקביל חשפה השביתה ויכוח בסיסי על מעמדו הפרופסיונלי של המורה, על הזכות, ואולי אף החובה, להיאבק על מהות החינוך ולא רק על התגמולים עבור עבודת ההוראה.שילובם של לימודים דיסציפלינריים עם הבנה פדגוגית ועם רגישות דידקטית הוא אבן ,פרופ' עמוס דריפוס ושל ד"ר לאה אקשטייןיסוד בהכשרת מורים. המאמר הפותח, של , שנערך בגישה של מחקר מרצים דיסציפלינריים במכללות לחינוך – מגוון של טיפוסים""איכותי מבוסס, מאפיין ומנתח חמישה טיפוסים שונים של מרצים דיסציפלינריים ומאפשר לנו תובנה טובה יותר בנוגע לתפיסותיהם המגוונות של המרצים. ד"ר חיזוקה של ההתנסות המעשית המודרכת הוא מהלך פדגוגי שאין להתפשר עליו. המורה החונך במסגרת מציגות במאמר השני: "טלי זייגר וד"ר רבקה רייכנברג ,רבקה לזובסקיההתמחות בהוראה: מאפייני התפקיד הרצוי, הבחירה בתפקיד, ההכשרה לקראתו והערכת ממצאי מחקר על תפקיד המורה החונך. עם הפעלת תכנית ההתמחות התרומה למתמחה"בהוראה (הסטאז') כחלק אינהרנטי מתהליך ההכשרה, ניתנה חשיבות רבה להרחבת הידע והמודעות למאפיינים של תפקיד המורה החונך.תהליכי הפרופסיונליזציה המורכבים בחינוך הבלתי פורמלי מנותחים בהעמקה במאמרה קווים לתהליכי פרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי " ,ד"ר דיאנה סילברמן-קלרשל . זו הזדמנות לבחון

את מהותו של החינוך הבלתי פורמלי מצד אחד, ואת המשמעויות פורמלי"של תהליכי פרופסיונליזציה בתחום המשלב סמי-פרופסיה והתנדבות מצד אחר.מתמטיקה הייתה תמיד אחד ממקצועות היסוד של בית הספר, אך אין כמו מבחנים בין-לאומיים משווים, כמו אלה שהתפרסמו אך לאחרונה, על מנת למקד את תשומת בין לשון במאמרן: "ד"ר בת שבע אילני וד"ר ברוריה מרגוליןבהוראת המקצוע. הלב בוחנות את חינוך לחשיבה אוריינית בפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה"למתמטיקה -הקשר בין הסיטואציה הלשונית לבין המבנים המתמטיים המופשטים, מתוך הנחה שפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה מחייב התייחסות אוריינית לטקסט השלם. לצורך כך פיתחו המחברות מודל הוראה רב-שלבי. "תפיסות במאמר החמישי בחוברת: ד"ר מרדכי קורן וד"ר ורדה בר ,ד"ר פזית קורןשל סטודנטיות להוראה במכללה דתית הנוגעות לסיווגם של אובייקטים דוממים כ'יצורים בוחנים שאלה מרתקת: האם ישנה השפעה של המסורת היהודית על סיווגם של חיים'" אובייקטים דוממים כחיים? כלומר הכותבים בדקו אם סטודנטיות להוראה במכללה דתית מייחסות חיים לאובייקטים דוממים, כאשר ההנמקות הן המעניינות במיוחד. המחשב והאינטרנט הפכו זה מכבר לחלק בלתי נפרד מהמערכת החינוכית, והמחקרים ,ד"ר ענת קלעיהבאים לבחון ממדים שונים וחדשים בשילוב הזה הם תמיד מבורכים. חקרו את הקשר בין תמיכות מרצה בלומדים תוך כדי ד"ר ריקי רימור וד"ר רוני ריינגולדהתהליך לבין אסטרטגיות למידה ורמות חשיבה, וחשפו קשרים בעלי עניין רב. מחקרם הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של המוצג במאמר השישי בחוברת: ", מציג קשר חיובי מובהק בין תמיכות מרצה בקורס וירטואלי סטודנטים בפורום מתוקשב"להתפתחות חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים. חקרו את השונה, את הדומה ואת המשלים בפיתוח פרופ' דרורה כפיר וד"ר חנה שגיאקהילות לומדות באמצעות שיח למידה פנים-אל-פנים ובאמצעות הדואר האלקטרוני, שיח למידה בעל פה ובדואר אלקטרוני (דוא"ל) ומציגות את ממצאיהן במאמר השביעי: ". מתברר שלשיח בעל פה שיש לו המשכיות בקהילות לומדות בבית ספר לפיתוח מקצועי"עקבית בדוא"ל, יש ערך מוסף. סוקר ספרים שהתפרסמו זה עתה, ספרים על שולחן המערכתגם הפעם המדור העוסקים בנושאי חינוך והוראה, ומציג בקצרה ספרים חדשים שהגיעו למערכת.

עוד
תפריט