דפים 46

מאי 2008

דבר המערכת

בגיליון הנוכחי נעשה ניסיון לשלב נושא מרכזי כחלק אינטגרלי מהגיליון, בעזרת עורכת אורחת, פרופ' תמר הורוביץ. לפיכך הגיליון מורכב משני חלקים: חלק ראשון הדן בנושא האלימות, וחלק שני שיש בו מקבץ של מאמרים שונים, כנהוג ב"דפים". מבוא לחלק הראשון בנושא האלימות יובא בפתיחת השער העוסק בנושא. במקביל להופעת "דפים" מתפרסם גם גיליון מספר 5 של "דפי יוזמה", כתב עת המהווה במה לפרסומן של יוזמות חינוכיות, ואשר, בתיאום עם "דפים", מפרסם שלוש יוזמות חינוכיות מעניינות בנושא האלימות בבית הספר. אז מה יש לנו בחלק השני? לפנינו מקבץ של ארבעה מאמרים מרתקים. המאמר הראשון של ד"ר אילנה אלקד-להמן וד"ר חוה גרינספלד, "אינטרטקסטואליות כשיטה פרשנית במחקר האיכותני", מתאר ומנתח מעין מסע מתודולוגי אל נבכי האינטרטקסטואליות כמושג מרכזי בחקר האיכותני-נרטיבי. נאה דורש ונאה מקיים. צורת הכתיבה של המאמר עצמו משקפת את הגישה האינטרטקסטואליות שהוא מפתח. המאמר השני של ד"ר סאאיד בשארה וד"ר חנה שחר, "יעילות בית הספר ושיפור הישגיהם של תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל", מציג מחקר שבדק את הקשר בין מדדי יעילות ארגונית לבין שיפור בהישגי תלמידים מהחינוך המיוחד, תוך השוואה בין המגזר היהודי למגזר הערבי. מתברר שמֵעבר לקשר בין מדדי היעילות הארגונית לשיפור בהישגי התלמידים, יש הבדלים של ממש בין שני המגזרים בעוצמת הקשר. המאמר השלישי של ד"ר יזהר אופלטקה, "שינוי מקום עבודה: הזדמנות להתחדשות עצמית של מורות לאורך הקריירה", משתלב בתפיסה פורצת הדרך הרואה חשיבות

רבה יותר בהארת תהליכי ההתחדשות האישית והמקצועית על פני מחקרי השחיקה העצמית והתפקידית. ברוח זאת מנתח המאמר את השינוי במקום העבודה כהזדמנות להתחדשות עצמית. המאמר הרביעי, הסוגר את הגיליון, שכתבה ד"ר נעמי וינר-לוי, "פועלן של המורות הדרוזיות הראשונות לקידום ההשכלה ולשינוי תפקיד המגדר של תלמידותיהן", בוחן את פריצת הדרך שעשו מורות דרוזיות ואת השפעתן על מארג התפקידים המסורתי. המחקר מאיר את האופן שבו פרצו המורות נורמות מגדריות, ושסללה את הדרך לשינויים מרחיקי לכת בחברה הדרוזית. במדור ספרים על שולחן המערכת אנו מביאים הפעם שתי סקירות של ספרים העוסקים בחינוך: סקירה של ד"ר יותם בנזימן על הספר חינוך כחוויה קיומית שכתב ישעיהו תדמור, וסקירתה של פרופ' מלכה מרגלית לספר שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, שכתבו שונית רייטר, יונה לייזר וגלעדה אבישר. הגיליון הנוכחי כולל גם רשימה של המעריכים שקראו ושפטו את המאמרים שנשלחו ל"דפים" בשנתיים האחרונות. מן הרשימה אפשר לראות שקהיליית הקוראים-שופטים, שהם מן השורה הראשונה בעולם האקדמי בארץ בתחומי ההגות החינוכית ובתחומי המחקר והמעשה החינוכי, שגיבש כתב העת "דפים", הלכה והתרחבה.

עוד
תפריט