דפים 69

ינואר 2019

דבר המערכת

לית מאן דפליג שלמידה מתרחשת במהלך כל החיים; חלקה ממוסגרת במערכת הפורמלית,

למשל בתי הספר או המוסדות להשכלה גבוהה על מגווניהם. אחד המאפיינים של למידה הוא

העברה מתוכננת של חומרי למידה, ידע ומידע מובנה. במקביל אנו מוצאים את המערכת

הבלתי-פורמלית, שדרגות החופש שלה גבוהות יותר, והיא מלווה את המערכת הפורמלית

ומשתלבת בה. קיימת גם למידה מזדמנת המתרחשת כל הזמן, בכל הזדמנות, והיא מלווה

אותנו לאורך חיינו.

ניתן לראות בקהילות למידה מקצועיות ביטוי לעידוד ולהבניית הלמידה המזדמנת על ידי

בעלי העניין בעצמם. להבניה הזאת אין מתכון אחד, היא רב-ממדית וביטויים שונים לה. גיליון

זה נותן לנו הזדמנות לפרוש יריעה רחבה על הפעילות המגוונת של קהילות למידה מקצועיות.

העורך

עוד
תפריט