דפים 71

ינואר 2020

דבר המערכת

דבר המערכת

הגיליון המיוחד שלפנינו, שצמח בעקבות יוזמה של פרופ׳ דוד בר-גל ושיתוף הפעולה הפורה

עם פרופ׳ מיכל צלרמאיר, פורש לפנינו תשתית תאורטית עם היבטים פרקטיים של הרעיון של

מחקר פעולה.

שני המאמרים הראשונים, של פרופ׳ דוד בר-גל ופרופ׳ מיכל צלרמאיר, משקפים את רוחב

היריעה ואת עומק המשמעות של רעיון מחקר הפעולה המתואר כתהליך של התבוננות

מתוכננת וסדירה המאפשר למורה ללמוד ולהתפתח תוך כדי תהליכי העבודה.

המאמרים בגיליון מדגימים את עקרון מחקר הפעולה ברבדים שונים של התהליך החינוכי או

הארגוני וברמות שונות של היקפי הביצוע ברמה המערכתית וברמה המוסדית. מחקרי הפעולה

נדונים כבסיס לפיתוח תפיסות חדשות של פרגמטיות חינוכית, כבדיקה ולימוד עצמי של סוגיות

בשימוש פדגוגי של מחקר פעולה, כתהליך המאפשר לשותפים להביע את קולם האותנטי,

כתהליך בפיתוח של תפיסה פדגוגית חדשנית, כתהליך סלילי של פיתוח רפלקציה אישית,

כמחקר רפלקטיבי החושף ומעודד תהליך של צמיחה מקצועית וכמחקר רפלקטיבי המאיר

כיווני פעולה בתהליכים חינוכיים מורכבים. אם כן, מחקר פעולה הוא דרך חשיבה ואמצעי

להעמקת התובנה החינוכית ומכאן גם לנתינת משמעות לניסיון החינוכי.

העורך

עוד
תפריט